top of page
01803d50-1050-40ff-95f1-5cdb5a125c69.JPG

"Nur was ich kenne, kann ich lieben und nur, was ich liebe, kann ich schützen." - Konrad Lorenz -

  • d'Natur mat allen Sënner kennenléieren

  • Respekt virun der Natur an sengen Matbewunner leieren

  • eegestännegt spillen mat Naturmaterialien

  • sozial Bezéiungen opbauen duerch entdecken an zesummen spillen

  • Kreativitéit

  • Sécherheet

  • Fräiheet

  • Nohaltegkeet

  • fërderen vun Fantasie an Spillfreed

  • d'Natur bitt all Kand ënnerschiddlech Méiglechkeeten sech individuell kënnen ze entwéckelen

Eis Wäerter & Zieler dobaussen

bottom of page